Cilvēkresursi
Gulbenes novadā

PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes publicētās informācijas, 2018. gada sākumā Gulbenes novadā kopā reģistrēti 21957 iedzīvotāji.  35, 4% no visiem novada iedzīvotājiem dzīvo Gulbenes pilsētā. No pagastiem visapdzīvotākie ir Stradu pagasts 8,1%,  Beļavas pagasts 7 % un  Lejasciema pagasts 6, 9%.  Vismazākais iedzīvotāju skaits ir Līgo pagastā, kur dzīvo 1,8 % no kopējā novada iedzīvotāju skaita.

Novadā pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits jau no 2009. gada praktiski ir nemainīgs. No visiem novada iedzīvotājiem 86,6 % - latviešu, 9,1% krievu tautības iedzīvotāji un 4,4 % citu tautību iedzīvotāji.

 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

NODARBINĀTĪBA

Pēdējo septiņu gadu laikā (kopš 2010. gada) iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā no kopējā iedzīvotāju skaita ir bijis nemainīgs - vidēji 66 %,  ar tendenci samazināties. Praktiski nemainīgs 2018. gada sākumā ir bijis iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma īpatsvars  – vidēji 20.3 %, ar tendenci samazināties, un  minimāli palielinājies iedzīvotāju īpatsvars līdz darbaspējas vecumam, kas ir sasniedzis 13,8% 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde


Pozitīvi ir tas, ka novadā pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, kas 2015. gadā sastādīja 33,4%, bet 2018. gada sākumā bija  29, 8%.Pamatojoties uz NVA iesniegtajiem datiem, Gulbenes novadā 2018. gada 31. janvārī bezdarbnieka statuss ir 910 iedzīvotājam. Visvairāk bezdarbnieku reģistrēts pirmspensijas vecuma grupā virs 50 gadiem, kopā šajā vecuma grupā reģistrēti 395 darba meklētāji, jeb 43% no kopējā bezdarbnieka statusa saņēmušo personu skaita. Vislielākais skaits bezdarbnieku 362 ir ieguvuši profesionālo izglītību, bet 233 vispārējo vidējo izglītību.

DZIMSTĪBA, MIRSTĪBA

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka līdzīgi kā valstī kopumā, Gulbenes novadā iedzīvotāju mirstība ir lielāka nekā dzimstība. 2016. gadā dzimstības koeficients uz 1000 iedzīvotāju bija 9,5, kas ir par 0,3 mazāks nekā 2015. gadā.  2016. gada beigās dabīgais pieaugums bija negatīvs: - 151. Arī migrācijas saldo 2015. un 2016. gadā ir bijis negatīvs: - 288.


,

Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .