Eiropas Savienības (ES) programma “Apvārsnis 2020″ vērsta uz pētniecību, attīstību un inovācijām  ES plānošanas periodā no 2014.g.-2020. g. Šī programma izstrādāta, lai stiprinātu ES konkurētspēju pasaulē pētniecībā, tehnoloģijās un inovācijā. Programmā izvirzītas trīs prioritātes: ekselenta zinātne (Excellet Science), vadība rūpniecībā (Industrial Leadership), sabiedrības problēmu risināšana (Societal Challanges). “Apvārsnis 2020″ budžets sastāda ap 80 miljardiem eiro. Sīkāku informāciju skatīt šeit:

ES fondu aktivitātes uzņēmējdarbības un energoefektivitātes veicināšanai. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās atbalsta programmas uzņēmējiem ES fondu plānošanas periodā (2014.g. – 2020.g.) ir apkopotas attēlā:

Sīkāka informācija par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām jaunajām programmām ir šeit:

Jaunā biznesa inkubatoru programma. 2016. gada 1.decembrī sākās projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama pirmsinkubācija un inkubācija. Pirmsinkubācija ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai. Inkubācijas procesā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu. Ņemot vērā teritoriālo sadalījumu, Mārupē deklarētajiem iedzīvotājiem vai Mārupes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem (ne vecākiem par 3 gadiem)  ir pieejams Jūrmalas reģionālais biznesa inkubators, kurā plānotais inkubācijā uzņemamo dalībnieku skaits ir 10.  Pirmais uzsaukums jeb pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2016. gada 20. decembrim. 2017. gadā  LIAA plāno uzņemšanu biznesa inkubatorā reizi ceturksnī. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtēs attiecīgā biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks, kā arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija, saskaņā ar LIAA izstrādātu kārtību un vērtēšanas kritērijiem.  Sīkāku informāciju skatīt šeit:

Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā (Enterprise Europe Network) sniedz informāciju par ES likumdošanu, palīdzību biznesa partneru meklējumos, konsultācijas inovāciju jautājumos un informāciju par ES programmām. tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem 54 valstīs, iekļaujot 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turciju, Maķedonijas Republiku, Islandi), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un trešās valstis. Sīkāku informāciju skatīt šeit.