Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21
Gulbenē 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 16, 121. p.)

Redakcionāli precizējumi 28.10.2021.
domes sēdē (prot. Nr. 17, 80. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1 daļu, 1.2 daļu, trešo un ceturto daļu

  1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt nodokļa atvieglojumu par īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošo nodokļa objektu, nodokļa atvieglojumu saņemšanai Gulbenes novada pašvaldībā iesniedzamos dokumentus un nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību.

  2. Nodokļa maksātāju atbilstību Noteikumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa (turpmāk – Nodaļa) pēc nodokļa maksātāja iesnieguma un tam pievienoto Noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

  3. Noteikumu izpratnē ar nodokļa objektam piekritīgo zemi saprot zemes vienību, uz kuras atrodas nodokļa atvieglojuma objekts.

  4. Nodokļa atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas nodokļa objektam var piešķirt šādām nodokļa maksātāju kategorijām:


  Saistošie noteikumi :


Nekustamā īpašuma nodokli maksā fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no Valsts zemes dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, tā maksājumi veicami pašvaldības budžetā. Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.

Nodokļa maksājums veicams pilsētas vai pagasta pārvaldē pēc īpašuma atrašanās vietas vai Gulbenes pilsētas pārvaldes kasē par jebkuru novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu. Nodokļa maksājumu var veikt arī elektroniski uz maksājuma paziņojumā norādīto pašvaldības kontu.


Veidlapas


Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu

Fiziskai personai:

-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu
Juridiskai personai:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Aicinām izveidot e-adresi un paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli saņemt e-adresē!

Iesniegums maksāšanas paziņojuma saņemšanai pa e-pastu
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli "

Elektroniskie pakalpojumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokli, veicami portālā www.epakalpojumi.lv , kurā var:

 • pieteikties elektroniski saņemt maksāšanas paziņojumus;
 • iegūt informāciju par savu nekustamā īpašuma nodokli Latvijas pašvaldībās;
 • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
 • veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu par saviem īpašumiem, kā arī citas personas īpašumiem;
 • iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, maksājumiem pašvaldībās.