Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem (Nr.16, 25.10.2018.)

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 25.10.2018. sēdē, protokols Nr.22, 32.§

REDAKCIONĀLI PRECIZĒJUMI
Gulbenes novada domes 29.11.2018. sēdē Nr.24, 45.§

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

  1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt nodokļa atvieglojumu par īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošo nodokļa objektu, nodokļa atvieglojumu saņemšanai pašvaldībā iesniedzamos dokumentus un nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību.
  2. Nodokļa maksātāju atbilstību Noteikumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa (turpmāk – Nodaļa) pēc nodokļa maksātāja iesnieguma un tam pievienoto Noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.
  3. Nodaļas izdoto administratīvo aktu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tā adresāts var apstrīdēt Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  4. Nodokļa atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas nodokļa objektam var piešķirt šādām nodokļa maksātāju kategorijām:


4.11.

Nodokļa maksātāja kategorija:

Iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas veic saimniecisko darbību un nodarbina ne mazāk kā divus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētus darba ņēmējus, kuru darba samaksas apmērs nav mazāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, par nodokļa objektu, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai

Nodokļa atvieglojuma periods:
Turpmākie trīs taksācijas gadi

Nodokļa atvieglojuma apmērs:

Visā nodokļa atvieglojuma periodā 90% apmērā no katram taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas

Iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas termiņš:

Iesniegums līdz taksācijas gada 15.janvārim;

Saimnieciskās darbības veicēja izziņa par Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētiem diviem darba ņēmējiem, norādot darba ņēmēju vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu un darbības laiku, izziņai pievienojot attiecīgo darba ņēmēju apliecinājumu par piekrišanu personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā un pārbaudei valsts un pašvaldību reģistros un informācijas sistēmās nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu.

Nosacījumi:

Nodokļa atvieglojums kārtējam nodokļa atvieglojuma perioda taksācijas gadam tiek piešķirts, ja nodokļa atvieglojuma perioda attiecīgā taksācijas gada sākumā ir saglabātas ne mazāk kā divas darbavietas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētiem darba ņēmējiem;

Nodokļa atvieglojums kārtējam nodokļa atvieglojuma perioda taksācijas gadam netiek piešķirts, ja pirms nodokļa atvieglojuma perioda attiecīgā taksācijas gada Nodaļa konstatē, ka nodokļa maksātājs vairs neatbilst attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai noteiktajām prasībām;

Gadījumā, ja nodokļa atvieglojums attiecināms uz vairākiem nodokļa maksātāja nodokļa objektiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots nodokļa objektam, kas labvēlīgāks nodokļa maksātājam, vai pēc nodokļa maksātāja izvēles;

4.12.

Nodokļa maksātāja kategorija:

Saimnieciskās darbības veicējam, kas iepriekšējā pārskata gadā ir nodarbinājis jauniešus vasaras sezonā vecumā no 15 līdz 25 gadiem, nodrošinot darba samaksu apmērā, kas nav zemāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, vai nodrošinājis jaunietim prakses iespējas, par nodokļa objektu, kas tiek izmatots saimnieciskās darbības veikšanai

Nodokļa atvieglojuma periods:
Taksācijas gads

Nodokļa atvieglojuma apmērs:

70% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināto vai praksi izgājušo jauniešu skaits ir 4 vai lielāks;

50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināti vai praksi izgājuši 2 līdz 3 jaunieši;

25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināts vai praksi izgājis 1 jaunietis;

Iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas termiņš:

Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.janvārim;

Ar nodarbināto jaunieti noslēgtā darba līguma apliecināta kopija, pievienojot nodarbinātā jaunieša rakstveida apliecinājumu, par piekrišanu nodarbinātā jaunieša personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu;

Ar praktikantu noslēgtā līguma par praksi apliecināta kopija, pievienojot praktikanta rakstveida apliecinājumu, par piekrišanu praktikanta personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa. administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu.


Nosacījumi:


Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicējs jaunieti nodarbinājis vismaz vienu mēnesi;

  1. Nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa maksātājam iesnieguma par atvieglojuma piešķiršanu izskatīšanās laikā ir kavēti nodokļa maksājumi.
  2. Nodokļa atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā Nodaļai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Nodaļai ir tiesības apsekot nodokļa objektu un iegūto informāciju izmantot lēmuma pieņemšanai.
  3. Nodaļa, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai atceļ piešķirto atvieglojumu.
  4. Nodaļa, konstatējot nodokļa maksātāja atbilstību Noteikumiem, par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.
  5. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Informācijas avots