Inkubatora mērķis ir uzlabot uzņēmumu izaugsmes iespējas un izdzīvošanas rādītājus. Inkubators ir vieta  ar nepieciešamo infrastruktūru, lai jaunie uzņēmumi varētu attīstīties  un ar pieejamiem profesionāliem konsultantiem. Inkubators ietver pirmsinkubācijas un inkubācijas posmus.
  Pirmsinkubācija - biznesa idejas izvērtēšana (biznesa plāna izstrāde), semināri, konsultācijas, koprades telpa. Inkubācija - līdzfinansējums biznesa (uzņēmuma) attīstībai, semināri, koprades telpa. Atbalsta intensitāte: pirmsinkubācijā - 100%, bet  inkubācijā – 50%. Mērķa grupa: Biznesa inkubatoru mērķa grupa ir fiziskas personas, kuri gatavojas veikt vai veic saimniecisko darbību un sīkie, mazie un vidējie komersanti. Lai saņemtu biznesa inkubatora atbalstu, uzņēmums   nedrīkst būt vecāks par 3 gadiem.

Neatbalstāmās nozares:

 • Zvejniecība un akvakultūra;
 • Lauksaimniecības produktu primārā ražošana;
 • Tirdzniecība;
 • Finanšu starpniecība;
 • Komercpakalpojumi (NACE 2 L sadaļa «Operācijas ar nekustamo īpašumu» un 77.sadaļa «Iznomāšanas un ekspluatācijas līzings»)
 • Azartspēles

Biznesa inkubatoru programmas iespējas: koplietošanas birojs, mentoru tīkls, tehnoloģiskie pakalpojumi, IT pakalpojumi, mārketings, dizains, juridiskie pakalpojumi, finanšu konsultācijas.

Detalizēta informācija par pieteikšanos biznesa inkubatorā pieejama LIAA interneta vietnē http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

Programmas iespējas PIRMSINKUBĀCIJĀ:

- Konsultācijas

 • biznesa idejas sākotnējā novērtēšana
 • individuālās pirmsinkubācijas programmas izstrāde
 • Konsultācijas biznesa attīstības jautājumos

- Semināri un pasākumi

 • dalība BI rīkotajos semināros un pasākumos
 • tīklošanās aktivitātes

- Apmācības un semināri

 • Obligātais apmācību kurss – biznesa attīstības process, finanšu plānošana, biznesa attīstības paātrināšanas metodes un tehnikas, biznesa modeļa veidošana, u.c.
- Koprades telpas
 • Darba vieta Open Office telpā
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā vide

Programmas iespējas INKUBĀCIJĀ 100%:

- Konsultācijas

 • biznesa idejas sākotnējā novērtēšana
 • individuālās inkubācijas programmas / mērķu izstrāde
 • finansējuma piesaiste
 • mentorings

- Semināri un pasākumi

 • dalība BI rīkotajos semināros un pasākumos
 • tīklošanās aktivitātes
 • Ikgadējais Start-up festivāls

- Apmācības un semināri

 • Apmācību kurss – tematiskas apmācības / semināri / darbnīcas, u.c.

- Koprades telpas

 • Darba vieta Open Office telpā
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā vide

Programmas iespējas INKUBĀCIJĀ 50%:

- Telpu nomas pakalpojumi

 • līdzfinansējums biroja telpu nomai
 • līdzfinansējums ražošanas telpu nomai
 • maksimālā atbalsta summa telpām 2500 EUR

ATBALSTA GRANTI

10000 EUR

 • Specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, sertificēšana, patentēšana)
 • Pretendentam jābūt reģistrētam komercreģistrā vismaz 1 gadu

5000 EUR

 • Aprīkojuma (iekārtu) vai materiālu un izejvielu iegādei
 • Sākot ar otro inkubācijas gadu pie nosacījuma, ka inkubācijas mērķi ir sasniegti.
PIETEIKŠANĀS:
 • Jāaizpilda pieteikuma forma un jāiesniedz pielikumi
 • Jānodefinē nepieciešamais atbalsts no inkubatora programmas
 • Jāizvirza inkubācijas mērķi

- Ārpakalpojumi

 • Finanšu konsultācijas (grāmatvedība, finanšu plāna izstrāde, finansējuma piesaiste, u.c.)
 • Juridiskie pakalpojumi (līgumu izstrāde, personālvadība, IP aizsardzība, u.c.)
 • Tehnoloģiskās konsultācijas (jaunu produktu izstrāde, laboratoriju pakalpojumi, testēšana, sertificēšana, prototipēšana, u.c.)
 • IT (WEB dizains un programmēšana, SEO audits, mājas lapu un e-veikalu dizains un programmēšana, u.c.)
 • Dizains (produkcijas dizaina izstrāde, iepakojuma dizaina izstrāde)
 • Mārketings (zīmola un stila grāmatas, tirgus izpēte, korporatīvie materiāli, e-mārketings, audio/video materiālu izstrāde, PR plānošana, mārketinga plāna izstrāde, u.c.)
 • Apmācības
 • Ekspertu pakalpojumi
 • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
 • Citi specifiski pakalpojumi, kas ir vērsti uz uzņēmuma produktu vai pakalpojumu attīstību un pārdošanas veicināšanu
Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .