Pašvaldības grantu konkurss "Starteris"

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Gulbenes novada teritorijā

Gulbenes novada dome izsludina grantu konkursu, aicinot novada administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai pašvaldības teritorijā. Piecu gadu periodā pašvaldība atbalstījusi 13 uzņēmējdarbības idejas, nodrošinot finansējumu EUR 25 563 apmērā.

Grantu finansējums ir pašvaldības atbalsts iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai Gulbenes novada teritorijā. Konkursa mērķis ir veicināt saimniecisko aktivitāti un atbalstīt iniciatīvas uzlabojot preču un pakalpojumu piedāvājumu, radot pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu teritorijā. Atbalstītas tiek arī sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības idejas.

Kopējais atbalsta finansējuma apmērs 2018.gada grantu konkursa projektiem ir EUR 10 000, paredzot ne vairāk kā EUR 3000 grantu vienai komercdarbības idejai. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana notiks trīs reizes gadā, pieejamā finansējuma ietvaros.

Ņemot vērā to, ka ideju autori un jaunie uzņēmēji konsultatīvo atbalstu nereti novērtē augstāk nekā finansiālu atbalstu, tiks nodrošinātas praktiskas apmācības, mentorings un sadarbības platforma neformālos “Biznesa domnīca” pasākumos visa gada garumā.

Pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, līdz 2018.gada 29.martam, 29.jūnijam un 28.septembrim plkst.15.00. Ja pirmajā projekta konkursa izvērtēšanā tiks piešķirts viss konkursam paredzētais finansējums, jauni pieteikumi netiks pieņemti.

Konkursa nolikums
Informatīva rakstura pielikumi:

Konsultācijas par grantu konkursa norisi var saņemt pie Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājas Lienas Kazākas - zvanot 64474920, rakstot jautājumus uz e-pastu: [email protected] vai klātienē Gulbenes novada domē 327.kabinetā.

Tiks piešķirts finansējums uzņēmējdarbības idejas īstenošanai

2018.gada marta beigās noslēdzās Gulbenes novada pašvaldības izslidinātais grantu konkursa pirmais pieteikumu iesniegšanas termiņš. Noteiktajā termiņā tika saņemti 4 projektu pieteikumi.  Atbilstoši konkursa nolikumam, veicot administratīvo kritēriju pārbaudi, uz konkursa otro kārtu -idejas prezentāciju tika aicināti trīs pretendenti. Konkursa dalībnieces 7 minūšu prezentācijā iepazīstināja vērtēšanas komisiju ar savām uzņēmējdarbības iecerēm  Gulbenes novadā.

Pamatojoties uz biznesa plānu un idejas prezentāciju klātienē t.sk. produktu degustāciju, sniegtajā atbildēm uz komisijas pārstāvju jautājumiem, Gulbenes novada pašvaldība piedāvāja līguma slēgšanas tiesības Ivetai Bašķeri. Atbilstoši projekta pieteikumam, konkursa ietvaros tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējumu 1660 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit euro) apmērā elektroniskā mīklas maisītāja iegādei. Novadnieces uzņēmējdarbības ideja ir saistīta ar konditorejas izstrādājumu piedāvājuma papildināšanu.

Ņemot vērā objektīvus iemeslus saistībā ar bērniņa piedzimšanu, Rasas Mednes iesniegtā pieteikuma prezentācija tika atlikta. Lai pārliecinātos par uzņēmējdarbības idejas dzīvotspēju un pakalpojuma daudzveidību, vērtēšanas komisija lūdza A.Bordānei izveidot videoprezentāciju, kas pilnībā atklāj idejas perspektīvas.  Abas augstāk minētās prezentācijas notiks nākamajā vērtēšanas komisijas sanāksmē š.g. jūlijā.

Biežākā no kļūdām projektu pieteikumos bija neprecīzi norādītas izmaksas, kas saistītas ar darbinieku atalgojumu, pārāk optimistiska naudas plūsma.

Ikviens Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētais iedzīvotājs tiek aicināts izmantot pašvaldības atbalstu ideju komercializēšanai, iesniedzot projekta pieteikumu līdz 2018.gada 29.jūnijam. Konkursa kārtībā fiziskām un juridiskām personām, kas reģistrētas pēc 01.01.2015. var tikt piešķirts finansējums līdz 3000 EUR apmērā idejas īstenošanai vai attīstībai.

Grantu konkursa prezentācijas

Ieskats pašvaldības grantu konkursa  prezentāciciju brīdī.

"Ekspress" apmācības biznesa plāna sagatavošanai

Gulbenes novada pašvaldības grantu konkursa ietvaros notiks praktiskas "ekspress" apmācības biznesa plāna sagatavošanai pieredzējušās un enerģiskās AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Vidzemes reģiona vadītājas Olitas Untālas vadībā.
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīt veiksmīga biznesa plāna sagatavošanas pamatprincipus, uzdod neskaidrus jautājumus un pilnveidot projektu konkursa pieteikumu.

Iepriekšēja pieteikšanās: https://goo.gl/forms/cL5pF4aXeGoFhwH12

Ideju autorus, uzņēmējus un interesentus aicinām pievienoties pasākumā 19.martā plkst. 17.00 Gulbenes novada bibliotēkā konferenču zālē 2.stāvā.

Apmācību prezentācijas materiāls, skatīt šeit>>

Uzdod jautājumu!

Lūgums iesniegt jautājumu par grantu konkursa nolikumu un pieteikumu iesniegšanu, nosūtot ziņojumu zemāk:

*Atbilde uz jautājumiem tiks sniegta darba dienās.