Pašvaldības grantu konkurss "STARTeris"

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Gulbenes novada teritorijā

Ar 23.februāri tiek atklāta Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada grantu programmas “STARTeris” pavasara sezona. Pieteikumu iesniegšanas datums  līdz 31.martam plkst. 13:00.

Grantu konkurss “STARTeris” tiek izsludināts divas reizes gadā, lai iedrošinātu novadniekus un  finansiāli atbalstītu dzīvotspējīgas uzņēmējdarbības idejas ar iespējami augstu  pievienoto vērtību attīstībai Gulbenes novadā. Šī ir iespēja ideju autoriem un jaunajiem uzņēmējiem pieteikties pašvaldības grantam līdz 5000 eiro apmērā idejas īstenošanai. Granta saņemšanai 20% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jāreģistrē komercdarbība un jāīsteno projekta iecere 6 mēnešu periodā. Kopējais grantu apjoms pavasara un rudens sezonai 2021.gadā ir 50 000 eiro.

Neraugoties uz globāla mēroga ekonomisko nenoteiktību, pērn grantu programma izpelnījās pastiprinātu interesi no sabiedrības. 2020.gadā grantu programmas “STARTeris” ietvaros atbalstu saņēma 10 novadnieku idejas, paredzot vairāk kā 46 tūkstošu eiro finansējumu ideju īstenošanai ekoloģiskās kosmētikas, metāla un koka mēbeļu ražošanai, klausāmgrāmatu ierakstu studijas, pasākumu vietas izveidei un citām iecerēm.


Grantu programmai “STARTeris” atbilstoši nolikumam var pieteikties privātpersonas vai komersanti, kas reģistrēti Gulbenes novadā ne ilgāk kā trīs pilnus gadus un gada apgrozījums nepārsniedz 20 000 eiro. Grantu programmas  pieteikumus vērtē atbilstoši iepriekš izstrādātiem kritērijiem – galvenokārt pēc biznesa idejas dzīvotspējas un oriģinalitātes. Grantu konkursa atbalsta virzieni – rūpniecība (RIS3 nozarēs),  jo īpaši: datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, metālizstrādājumu ražošana, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, pārtikas produktu un dzērienu ražošana), arī digitāli risinājumi un klimatneitrālitāti veicinošas preču un pakalpojumu izstrāde.
Attālināta gratnu konkursa informatīvā stunda 17.martā plkst. 15:00 Cisco Webex vidē, pieteikšanās pasākuma šeit>>.

Grantu programmas kontaktpersona:
Liena Kazāka, uzņēmējdarbības konsultante   |  tālr. 64474920,   e-pasts: [email protected]

grantu konkursa prezentācija 17 03 2021, autors: Bizness Gulbenē


Konkursa nolikums paredz iespēju saņemt pašvaldības finansējumu līdz 5000 eiro apmērā jaunu vai papildinošu uzņēmējdarbības ideju attīstībai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2021.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 20% apmerā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt (turpmāk – pretendents):

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā ne agrāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un kura gada apgrozījums nepārsniedz 20 000 eiro (divdesmit  tūkstoši eiro).

Pašvaldības grantu konkursa nolikums >>

Vērtēšanas kritēriji (informatīvi 6. un 7.pielikums)>>Konkursa pieteikums sastāv no:

 1. aizpildīta un parakstīta Konkursa pieteikuma (Pielikums Nr.1);
 2. aizpildīta un parakstīta biznesa plāna (Pielikums Nr.2) un granta pieprasījuma (Pielikums Nr.3);
 3. naudas plūsmas aprēķina (Pielikums Nr.4), aizpildot detalizēti par  pārskata gadu un turpmākajiem diviem gadiem,  peļņas un zaudējumu aprēķina (Pielikums Nr.5);
 4. aizpildītas un parakstītas uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu;
 5. esošā/plānotā komersanta komandas un/vai darbinieku CV.
 6. tirgus izpētes kopsavilkuma (ja attiecināms - Pielikums Nr.9)
Pieteikuma veidlapas>>

LIAA Biznesa inkubatora programmas pieteikuma veidlapa (pieteikums inkubācijai un 3.pielikums Finanšu plūsma)>>Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi paredzēti:

 1. līdz 31.martam plkst.13.00;
 2. līdz 30.septembrim plkst.13:00.

Konkursa pieteikumi iesniedzami šādā kārtībā:

 • pieteikuma kopuma oriģināls drukātā versijā un elektroniskā kopija pārnēsājamā datu nesējā, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.
 • elektronisks pieteikuma kopums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, iesniedzams, nosūtot rediģējamus failus uz  e-pasta adresi: [email protected].

***Detalizēta dokumentu iesniegšanas kārtība norādīta nolikumā.