Notikumi un procesi Gulbenes novadā 2018.gadāNovada ekonomikas attīstība lielā mērā ir atkarīga no uzņēmējdarbības vides un uzņēmīgiem cilvēkiem, kas spēj saražot un piedāvāt vietējā un ārējā tirgū konkurētspējīgus produktus unpakalpojumus.

2018.gadā kopumā Gulbenes novadā ekonomisko bāzi veidoja 1304 uzņēmumi, no kuriem 54,22% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 28,53% - zemnieku saimniecības. Gulbenesnovada uzņēmējdarbības nozaru struktūra saglabājusies nemainīga. Jauktā lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde un mazumtirdzniecība ir ekonomiski aktīvāk pārstāvētās nozares novada teritorijā.
Pagājušajā gadā Latvijā turpinājās darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes u.c. gadījumos, kas liecina par to, ka tā īpašniekiem nav nolūks attīstīt savu biznesu. Tā rezultātā 2018.gadā uzstādīti jauni likvidēto uzņēmumu rekordi. Līdzīgi kā valstī kopumā, arī Gulbenes novadā pērn turpinājis pieaugt likvidēto uzņēmumu skaits. Pēc Lursoft apkopotās informācijas novadā gada laikā likvidēti 77 uzņēmumi, bet reģistrēti jauni – 54. Gada laikā Gulbenes novadā likvidēto uzņēmumu skaits audzis par 24,19% 
Esošajā ekonomiskajā situācijā pašvaldības galvenais uzdevumus nodrošināt atbalstu esošoekonomiski aktīvo vienību konkurētspējas stiprināšanai. Uzņēmējdarbības vides atbalstam Gulbenes novada pašvaldība sniedz informatīvu un finansiālu atbalstu jaunajiem un potenciālajiem saimnieciskās darbības veicējiem. Pašvaldība jau 7. gadu organizē projektu grantu konkursu, kura ietvaros tiek izvērtēti biznesa ideju pieteikumi, to dzīvotspēja, nodrošinot finansiālu atbalstu līdz 3000 EUR apmērā komercdarbības ieceres realizēšanai vai attīstībai. Grantu konkurss “Starteris” ir pašvaldības nozīmīgākais atbalsta instruments saimnieciskās darbības uzsākšanas veicināšanai novada teritorijā. 2018.gadā konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja 6 ideju pieteikumus, attiecīgiatbalstu 8 221,00 EUR apmērā saņēma 4 ideju autori. Konkursa ietvaros reģistrēti 4 komersanti,kas dažādos preču un pakalpojumu piedāvājumu Gulbenes novadā, piedāvājot – maizesizstrādājumus, konditorijas izstrādājumus veikalā “Dadža kūkas”, video un foto montāžas, kā arī mūrēšanas pakalpojumus.
2018.gadā tika organizēti informatīvi izglītojoši un praktiski semināri par uzņēmējdarbības nozarēs saistošām tēmām, piemēram, meet up tikšanās “Sociālā uzņēmējdarbība”, “Izveido savu mājaslapu vai interneta veikalu pats”, “Dokumentu digitalizācija jeb efektīva datu aprite” u.c. Sadarbībā ar LIAA Madonas biznesa inkubatora filiāli 2018.gadā notika divi pasākumi – “Info diena’ un “Biznesa pieturas”, pulcējot vieslektorus un vietējos interesentus.
Nozīmīgākais uzņēmējdarbības izglītojošais pasākums Biznesa un iedvesmas forums Gulbenē tika organizēts jau otro gadu. Pasākumā ar viedu pieredzi dalījās 8 nozaru eksperti,izskanēja 2 pieredzes stāsti, tika nodrošināti 10 informatīvie uzņēmējdarbības atbalsta punkti. Lai veicinātu informācijas mijiedarbību ar pasākuma apmeklētājiem, pasākuma ietvaros notika trīspaneļdiskusijas par darba tirgus tendencēm, vietējo produktu vērtību globālajā tirgū, par nākotnes vīziju un inovatīvajām tehnoloģijām. Ar vietējo ražotāju atbalstu, tika izceltas Gulbenes novadagaršu bagātības, nodrošinot vietējo produktu degustācijas pasākuma laikā.
Lai pārrunātu aktuālus jautājums par ceļu infrastruktūru, darba tirgus tendencēm u.c.,pašvaldībā periodiski tika organizētas novada uzņēmēju sanāksmes, kā arī labās uzņēmējdarbības pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. 15 uzņēmējdarbības pārstāvji viesojās apģērbu ražošanas uzņēmumā, keramikas darbnīcā “Voguls”, telpu dizaina elementu ražotnē SIA"Gravtex". Iepazīstot citu nozaru uzņēmējdarbības aizkulises, tiek paplašinātas sadarbības iespējas, rasti risinājumi darbu efektivitātes palielināšanai.
Pašvaldība paralēli attīsta darbu ar novada jauniešiem, lai iedrošinātu viņus pašnodarbinātībā. 2018.gadā tika organizēti informatīvi pasākumi, izbraukuma vizītes uzņēmumos, organizēti konkursi un attīstīta skolēnu mācību uzņēmumu darbība JuniorAchievment programmas ietvaros.
Paplašinot pašvaldības atbalsta pakalpojumu piedāvājumu saimnieciskās darbības veicējiem Gulbenes novada teritorijā, 2018. gadā tika papildināti Gulbenes novada domes saistošienoteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem” (Nr.16, 25.10.2018.), kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt nodokļaatvieglojumus līdz 3 gadu periodam 90% apmērā no aprēķinātā nodokļa apmēra:
1)  iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kasveic saimniecisko darbību un nodarbina ne mazāk kā divus Gulbenes novadaadministratīvajā teritorijā deklarētus darba ņēmējus;
2)  saimnieciskās darbības veicējam, kas iepriekšējā pārskata gadā ir nodarbinājis jauniešus vasaras sezonā vecumā no 15 līdz 25 gadiem vai nodrošinājis jaunietim prakses iespējas.
Turpinot tradīciju, jau trešo gadu tika organizēts konkurss “Gulbenes novada uzņēmumu gada balva” ar mērķi apzināt un godināt novada uzņēmumus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, rada unikālus produktus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, īsteno videi draudzīgu saimniekošanu, ir ieguvuši atpazīstamību vietējā un starptautiskajā tirgū, saglabājot novada identitāti uzņēmējdarbībā un stiprinot piederību Gulbenes novadam.